Op deze verzekeringskaart staat de belangrijkste informatie over uw verzekering. De polisvoorwaarden geven precies aan wat er onder de dekking valt en wat uw rechten en verplichtingen zijn. Als u een claim indient, geldt wat er op de polis en in de polisvoorwaarden staat. We adviseren u om de algemene polisvoorwaarden (PTC-BE-PW-2021-1) goed door te lezen.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan een specifiek product zoals aangegeven op het polisblad.

Wat is verzekerd?

Het product op het polisblad omvat de leverde oorspronkelijk essentiële accessoires verzekerd voor onder andere:

Valschade

Stootschade

Schade door ongeluk

Vocht, zowel plotseling als langzaam

Schade veroorzaakt door dieren

Schade door eigen schuld

Defecten na garantie

Schade door te hoge spanning

Schade door brand of blikseminslag

Mechanische en elektrische defecten voor zover niet gedekt door de garantie van de fabrikant

Andere externe oorzaken

De verzekering kan worden gebruikt voor privé- en zakelijk gebruik, mits het gekochte product daarvoor is
bedoeld.

De kosten van reparatie of vervanging worden gedekt tot de oorspronkelijke aankoopprijs.

Er zit geen eigen risico op dit product.

In geval van schade zal Harmony Service Center B.V. zorgen voor reparatie of vervanging van het product en de kosten betalen.

In geval van vervanging, een soortgelijke product wordt geleverd.

Wat is niet verzekerd?

Schade die opzettelijk door u is veroorzaakt of die is ontstaan tijdens het uitvoeren van criminele handelingen.

Schade als gevolg van nalatigheid, zoals onbeheerd achterlaten of nalaten van onderhoud.

Schade als gevolg van het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

Cosmetische schade of enige andere vorm van schade die geen invloed heeft op het vermogen om het verzekerde item te gebruiken zoals bedoeld, bijvoorbeeld normale slijtage.

Schade als gevolg van installatie, technische inspectie of technische afstelling, tenzij uitgevoerd door de leverancier van het product of door een derde partij namens de leverancier van het product.

Schade als gevolg van het niet naleven van de onderhouds- en reinigingsinstructies van de fabrikant.

Verlies of diefstal.

Structurele productiefout/slecht ontwerp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deuken, krassen en externe schade die de werking van het product niet beïnvloeden.

Normale slijtage of langzame achteruitgang, zoals bij batterijen en accu’s.

Schade veroorzaakt door virussen, softwareprogramma’s of apps.

Schade aan niet oorspronkelijk meegeleverde accessoires of gekochte uitbreiding

Gevolgschade, zoals extra kosten of winstderving als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het product.

Schade als gevolg van installatie, normaal onderhoud, inspectie, afstelling of reiniging, tenzij uitgevoerd door de leverancier van het product of door een derde partij namens de leverancier van het product.

Langzaam werkende invloeden zoals corrosie als gevolg van regelmatig onjuist gebruik in vochtige ruimtes of bovengemiddeld intensief gebruik.

U moet in België wonen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijde dekking.

Reparatie of vervanging wordt afgehandeld in België.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet de premie (op tijd) hebben betaald.

U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om schade te voorkomen. Dit betekent dat als u een redelijke keuze heeft, u de veiligste optie moet kiezen.

U moet uw product goed onderhouden en schoonmaken, bijvoorbeeld vuil in aansluitingen laten schoonmaken, filters bij pompen tijdig legen en kalkaanslag in koffiezetapparaten volgens de aanwijzingen schoonmaken.

Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met Harmony.

U moet de instructies in de handleiding volgen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt in termijnen betaald. Dit gebeurt via automatische incasso.

Premium
U betaalt de premie maandelijks. Latere premies worden maandelijks betaald voor een maximale polisperiode van vierentachtig (84)
maanden, tenzij de polis eerder wordt opgezegd door u of de verzekeraar.

Premieverandering
Een verlaging of verhoging van de assurantiebelasting en ongebruikelijk schadegedrag kunnen van invloed zijn op de hoogte van de premie.
Als dit het geval is, stelt Harmony Service Center B.V. u hiervan op de hoogte.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in op de datum die op uw verzekeringsbewijs staat vermeld, in principe is de dekkingsperiode één (1) maand die
stilzwijgend wordt verlengd voor opeenvolgende perioden van één (1) maand. De maximale totale duur van de dekking is 84 maanden
vanaf de ingangsdatum.

De dekking eindigt automatisch op het moment dat u het verzekerde item aan iemand anders overdraagt.
Uw (tijdelijke) dekking gaat in op het moment dat de verzekering wordt aangevraagd. Binnen 14 dagen ontvangt u een definitieve
bevestiging en uw polisblad via e-mail. Uw verzekering wordt elke maand verlengd. U ontvangt hiervoor geen bericht. De dekking eindigt
normaal gesproken een maand na opzegging door u of op de einddatum van het contract. Als u uw premie niet (op tijd) betaalt, wordt de
dekking opgeschort. Uw producten zijn dan (tijdelijk) niet verzekerd. Houd er rekening mee dat uw betalingsverplichting blijft bestaan.

We kunnen uw verzekering binnen een maand na het verwerken van een claim beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U heeft het recht om deze verzekeringspolis op elk moment tijdens de dekkingsperiode op te zeggen. Als u het contract opzegt,
geldt een opzegtermijn van één maand. U kunt uw polis binnen 14 dagen na afgifte annuleren. Als u geen claim hebt ingediend, worden
reeds geïnde premies terugbetaald. Als u een claim hebt ingediend, vervalt dit recht. We kunnen uw verzekering binnen een maand na het
verwerken van een claim beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden.

Snel en digitaal uw zaken regelen? Dat kan via Mijn Harmony. U kunt op elk moment uw polisblad en persoonlijke gegevens
doorgeven. U kunt ook direct een claim indienen. Wilt u liever een medewerker spreken? Onze klantenservice is bereikbaar via
maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur door te bellen naar 078 – 48 37 93 of naar info@harmony.nl.