Op deze verzekeringskaart staat de belangrijkste informatie over uw verzekering. De polisvoorwaarden geven precies aan wat er onder de dekking valt en wat uw rechten en verplichtingen zijn. Als u een claim indient, geldt wat er op de polis en in de polisvoorwaarden staat. We adviseren u om de algemene polisvoorwaarden (PTC-BE-PW-2021-1) goed door te lezen.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan een specifiek elektronisch product zoals op het polisblad staat.

Wat is verzekerd?

Het product zoals vermeld in de polis is verzekerd voor:

Schade die normaal gesproken gerepareerd zou zijn onder de garantievoorwaarden als er een garantie zou zijn geweest.

Wat is niet verzekerd?

Schade als gevolg van opzettelijk gedrag of tijdens de uitvoering van crimineel gedrag.

Alle schade vanwege externe oorzaken zoals val-, stoot- of waterschade.

Alle schade vanwege structurele productiefouten.

Schade als gevolg van of na reparatie door onbevoegden.

Schade vanwege nalatigheid zoals niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.

Verlies of diefstal

Deuken, krassen en externe schade die niet van invloed is op de werking van het product.

Normale slijtage of langzame verslechtering.

Deuken, krassen en externe schade die niet van invloed is op de werking van het product.

Schade veroorzaakt door virussen, softwareprogramma’s of apps.

Schade als gevolg van of tijdens het uitlenen verhuren aan derden.

Gevolgschade, zoals extra uitgaven of gederfde winst, doordat het product niet kan worden gebruikt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als reparatie of vervanging niet mogelijk is, zullen wij de dagwaarde betalen.

De verzekering kan alleen door particulieren worden aangegaan.

De kosten van reparatie of vervanging worden gedekt tot het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijde dekking.

Reparatie of vervanging wordt afgehandeld in België

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet de premie op tijd betalen.

U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om schade te voorkomen, wat betekent dat u de aanwijzingen van de fabrikant altijd moet opvolgen.

Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met Harmony Service Center.

Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

Als uw gegevens zijn gewijzigd moet u Harmony Service Center op de hoogte brengen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt in één keer voor de gehele duur van de verzekering betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Wanneer begint en eindigt de dekking? Uw (tijdelijke) dekking gaat in op het moment dat de verzekering wordt aangevraagd. Binnen 14 dagen ontvangt u de definitieve bevestiging en uw polisblad via e-mail.

De dekking eindigt normaal gesproken een maand na beëindiging of op de einddatum van het contract. Als u uw premie niet (op tijd betaalt, wordt de dekking opgeschort. Uw producten zijn dan (tijdelijk) niet verzekerd. Let op dat uw betalingsverplichting blijft bestaan.

Wij kunnen uw verzekering binnen één maand na behandeling van een schadegeval beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit geldt ook tijdens de minimale contractduur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw contract binnen 14 dagen na ontvangst annuleren. Bel of e-mail onze klantenservice. Wilt u uw zaken snel en digitaal regelen? Dat is mogelijk via My Harmony. U kunt uw polisblad en persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken. Of u kunt rechtstreeks een claim indienen.

Wilt u liever een medewerker spreken? Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, via telefoonnummer 078 – 48 37 93 of via info@harmony.nl.