Op deze verzekeringskaart staat de belangrijkste informatie over uw verzekering. De polisvoorwaarden geven precies aan wat er onder de dekking valt en wat uw rechten en verplichtingen zijn. Als u een claim indient, geldt wat er op de polis en in de polisvoorwaarden staat. We adviseren u om de algemene polisvoorwaarden (PTC-NL-DWO-2022-1) goed door te lezen.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan een specifiek product zoals op het polisblad staat.

Wat is verzekerd?

Het product dat op het polisblad staat is inclusief de oorspronkelijk geleverde essentiële accessoires onder andere verzekerd voor:

Schade door vallen of stoten.

Glasbreuk.

Schade door niet verwijtbaar onjuist gebruik.

Defecten na afloop van de wettelijk bepaalde garantietermijn.

Wat is niet verzekerd?

Schade die opzettelijk door u is veroorzaakt of is ontstaan tijdens het uitvoeren van criminele handelingen.

Schade als gevolg van nalatigheid, zoals onbeheerd achterlaten of niet uitvoeren van onderhoud.

Verlies en diefstal.

Schade als gevolg van het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

Kosten voor het afleveren van het defecte apparaat, zoals koerierskosten of zelfgemaakte verzendkosten, anders dan door ons geïnitieerd of goedgekeurd.

Schade met een andere oorzaak dan genoemd bij de dekkingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deuken, krassen en externe schade die niet van invloed is op de werking van het product.

Normale slijtage of langzame verslechtering, zoals bij batterijen en accu’s.

Schade aan of door virussen, softwareprogramma’s of apps.

Schade aan niet essentiële of niet originele accessoires, zoals bijvoorbeeld meegeleverde opberghoezen, handige maar niet essentiële extra’s of bijgekochte accessoires.

Gevolgschade, zoals extra uitgaven of verlies van winst doordat het product niet kan worden gebruikt.

Schade als gevolg van installatie, normaal onderhoud, inspectie, afstelling of reiniging, tenzij uitgevoerd door de leverancier van product of door een derde in opdracht van de leverancier van het product.

Langzaam inwerkende invloeden zoals corrosie als gevolg van regelmatig onjuist gebruik in vochtige ruimten of bovengemiddeld intensief gebruik.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt alleen dekking binnenshuis in uw woning.

Reparatie of vervanging wordt afgehandeld in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet de premie (op tijd) hebben betaald.

U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om schade te voorkomen. Dit betekent dat u, als u een redelijke keuze heeft, voor de veiligste optie moet kiezen.

U dient uw product juist te onderhouden en schoon te maken, denk bijvoorbeeld aan vuil in connectoren laten reinigen, filters bij pompen tijdig legen en kalk in koffiezetters volgens voorschrift reinigen.

Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met BCC via de BCC winkel, de website van BCC of ‘Mijn BCC’ account

U moet de aanwijzingen in de handleiding volgen.

U dient het product te gebruiken op de wijze zoals het door de fabrikant bedoeld is. Hier valt ook de toepassing van niet-professionele producten in professionele situaties onder, dat is niet toegestaan.

Wanneer en hoe betaal ik?

Premie
De premie wordt door u direct bij het afsluiten van de polis betaald. U betaalt de premie in één keer voor de gehele looptijd van de verzekering. De duur van het contract is dan gelijk aan de periode waarvoor de premie is betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw (tijdelijke) dekking gaat in op het moment dat de verzekering wordt aangevraagd. Binnen 14 dagen ontvangt u de definitieve bevestiging en uw polisblad via e-mail. De dekking eindigt op de einddatum van het contract of na vervanging van het kapotte product of een geldelijke uitkering. Wij kunnen uw verzekering binnen één maand na behandeling van een schadegeval beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit geldt ook tijdens de minimale contractduur.

Wij kunnen uw verzekering binnen één maand na behandeling van een schadegeval beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit geldt ook tijdens de minimale contractduur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw polis binnen 30 dagen na afgifte annuleren. Als u geen claim hebt ingediend, worden door u betaalde premies aan u gerestitueerd door de partij aan wie u deze betaald heeft. Als u een claim hebt ingediend komt dit recht te vervallen.

Wilt u uw zaken snel en digitaal regelen? Dat is mogelijk via Mijn Harmony. U kunt uw polisblad en persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken. Wilt u liever een medewerker spreken? Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 010 – 206 86 86 of via info@harmony.nl.