Op deze verzekeringskaart staat de belangrijkste informatie over uw verzekering. De polisvoorwaarden geven precies aan wat er onder de dekking valt en wat uw rechten en verplichtingen zijn. Als u een claim indient, geldt wat er op de polis en in de polisvoorwaarden staat. We adviseren u om de algemene polisvoorwaarden (PTC-NL-DWP-2022-1) goed door te lezen.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan een specifiek product, en (optioneel) diefstal van een specifiek product zoals op het polisblad staat.

Wat is verzekerd?

Het product dat op het polisblad staat is inclusief de oorspronkelijk geleverde accessoires onder andere verzekerd voor:

Valschade

Stootschade

Schade door ongeluk

Vocht, zowel plotseling als langzaam inwerkend

Schade veroorzaakt door dieren

Schade door eigen schuld

Defecten na de garantie

Schade door overspanning

Schade door brand of bliksem

Andere externe oorzaken

Het product is optioneel verzekerd voor:

Diefstal

Beroving

De verzekering kan worden gebruikt voor privé- en zakelijk gebruik mits het aangeschafte product daar ook voor bedoeld is.

De kosten van reparatie of vervanging worden gedekt tot de oorspronkelijke aankoopprijs.

In geval van schade of diefstal zal Harmony Service Center B.V. reparatie of vervanging van het product regelen en de kosten betalen.

In geval van vervanging wordt een soortgelijk product geleverd.

Wat is niet verzekerd?

Schade die opzettelijk door u is veroorzaakt of is ontstaan tijdens het uitvoeren van criminele handelingen

Schade als gevolg van nalatigheid, zoals onbeheerd achterlaten of niet uitvoeren van onderhoud.

Verlies, diefstal zonder inbraak, en roof zonder (dreigen met) geweld, zoals zakkenrollen.

Schade als gevolg van het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

Kosten voor het afleveren van het defecte apparaat, zoals koerierskosten of zelfgemaakte verzendkosten, anders dan door ons geïnitieerd of goedgekeurd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deuken, krassen en externe schade die niet van invloed is op de werking van het product.

Normale slijtage of langzame verslechtering, zoals bij batterijen en accu’s.

Schade door virussen, softwareprogramma’s of apps.

Schade aan niet origineel meegeleverde accessoires of bijgekochte uitbreiding alsmede de band van sporthorloges en smartwatches.

Gevolgschade, zoals extra uitgaven of verlies van winst doordat het product niet kan worden gebruikt.

Schade als gevolg van installatie, normaal onderhoud, inspectie, afstelling of reiniging, tenzij uitgevoerd door de leverancier van product of door een derde in opdracht van de leverancier van het product.

Langzaam inwerkende invloeden zoals corrosie als gevolg van regelmatig onjuist gebruik in vochtige ruimten of bovengemiddeld intensief gebruik.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijde dekking. Thuis, op reis, op het werk of op school.

Reparatie of vervanging wordt afgehandeld in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet de premie op tijd betalen.

U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om diefstal en schade te voorkomen. Dit betekent dat u, als u een redelijke keuze heeft, voor de veiligste optie moet kiezen.

Gebruik apparaten zoals een smartphone, laptop of een tablet niet in de buurt van water of op vochtige plekken zoals de badkamer.

U dient uw product juist te onderhouden en schoon te maken, denk bijvoorbeeld aan vuil in connectoren laten reinigen, filters bij pompen tijdig legen en kalk in koffiezetters volgens voorschrift reinigen

Activeer, indien aanwezig, de trace & block-functie op uw mobiele apparaat om schade door diefstal te voorkomen.

Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met BCC via de BCC winkel, de website van BCC of ‘Mijn BCC’ account.

Bij diefstal moet u altijd direct aangifte bij de politie doen en zo snel mogelijk melding doen bij Harmony via Mijn Harmony.

U moet de aanwijzingen in de handleiding volgen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt in termijnen betaald. Dit gaat via automatische incasso

Premie
U betaalt de premie per maand. Na de minimale periode kunt u per maand opzeggen.

Premiewijziging
Een verlaging of verhoging van de assurantiebelasting en ongebruikelijk claimgedrag kan van invloed zijn op het bedrag van de premie. Als dit het geval is, zal Harmony Service Center B.V. u hiervan op de hoogte brengen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw (tijdelijke) dekking gaat in op het moment dat de verzekering wordt aangevraagd. Binnen 14 dagen ontvangt u de definitieve bevestiging en uw polisblad via e-mail. De dekking eindigt normaal gesproken een maand na beëindiging door u of op de einddatum van het contract. Als u uw premie niet (op tijd) betaalt, wordt de dekking opgeschort. Uw producten zijn dan (tijdelijk) niet verzekerd. Let op dat uw betalingsverplichting blijft bestaan.

Wij kunnen uw verzekering binnen één maand na behandeling van een schadegeval beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit geldt ook tijdens de minimale contractduur

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw polis binnen 30 dagen na afgifte annuleren. Als u geen claim hebt ingediend, worden reeds geïncasseerde premies gerestitueerd. Als u een claim hebt ingediend komt dit recht te vervallen.

Wij kunnen uw verzekering binnen één maand na behandeling van een schadegeval beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit geldt ook tijdens de minimale contractduur

Wilt u uw zaken snel en digitaal regelen? Dat is mogelijk via Mijn Harmony. U kunt uw polisblad en persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken. Of u kunt rechtstreeks een claim indienen. Wilt u liever een medewerker spreken? Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 010 – 206 86 86 of via info@harmony.nl