Op deze verzekeringskaart staat de belangrijkste informatie over uw verzekering. De polisvoorwaarden geven precies aan wat er onder de dekking valt en wat uw rechten en verplichtingen zijn. Als u een claim indient, geldt wat er op de polis en in de polisvoorwaarden staat. We adviseren u om de algemene polisvoorwaarden (PTC-NL-GM-2022-2) goed door te lezen.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schade en defecten aan een specifiek product zoals op het polisblad staat.

Wat is verzekerd?

Het product dat op het polisblad staat is inclusief de oorspronkelijk geleverde accessoires onder andere verzekerd voor:

Valschade

Stootschade

Schade door ongeluk

Waterschade

Schade veroorzaakt door dieren

Schade door eigen schuld

Defecten na garantie

Schade door overspanning

Schade door brand of blikseminslag

Andere externe oorzaken

Na afloop van de wettelijke garantie verzekerd voor:

Defecten

De verzekering kan worden gebruikt voor privé- en zakelijk gebruik.

De kosten van reparatie of vervanging worden gedekt tot de oorspronkelijke aankoopprijs.

In geval van schade zal Harmony Service Center B.V. reparatie of vervanging van het product regelen en de kosten betalen.

In geval van vervanging wordt een soortgelijk product geleverd.

Wat is niet verzekerd?

Schade die opzettelijk door u is veroorzaakt of is ontstaan tijdens het uitvoeren van criminele handelingen.

Schade als gevolg van nalatigheid, zoals onbeheerd achterlaten.

Verlies en diefstal.

Schade als gevolg van het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deuken, krassen en externe schade die niet van invloed is op de werking van het product.

Normale slijtage of langzame verslechtering, zoals bij batterijen en accu’s. Waterbestendigheid zoals gedefinieerd in de IP-normen is ook onderhevig aan slijtage en valt onder langzame verslechtering.

Schade door virussen, softwareprogramma’s of apps.

Schade aan bijgekochte accessoires.

Gevolgschade, zoals extra uitgaven of verlies van winst doordat het product niet kan worden gebruikt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijde dekking. Thuis, op reis, op het werk of op school.

Reparatie of vervanging wordt afgehandeld in Nederland

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet de premie betaald hebben.

U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om diefstal en schade te voorkomen. Dit betekent dat u, als u een redelijke keuze heeft, voor de veiligste optie moet kiezen.

Gebruik uw apparaat niet in de buurt van water of op vochtige plekken zoals de badkamer.

Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met Harmony Service Center B.V.

U moet de aanwijzingen in de handleiding volgen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Premie
U betaalt voor de premie een eenmalig bedrag in de winkel. De duur van het contract is 3 jaar.

Premiewijziging
Een verlaging of verhoging van de assurantiebelasting en ongebruikelijk claimgedrag kan van invloed zijn op het bedrag van de premie. Als dit het geval is, zal Harmony Service Center B.V. u hiervan op de hoogte brengen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw (tijdelijke) dekking gaat in op het moment dat de verzekering wordt aangevraagd. Binnen 14 dagen ontvangt u de definitieve bevestiging en uw polisblad via e-mail. De dekking eindigt op de einddatum van het contract.

Wij kunnen uw verzekering binnen één maand na behandeling van een schadegeval beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit geldt ook tijdens de minimale contractduur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tijdens de voorlopige dekking, binnen 14 dagen na het ontvangen van het polisblad kunt u uw contract annuleren. Doet u dit niet dan loopt u contract voor de volledige periode door. U heeft jaarlijks de mogelijk om twee maanden voor de polisverjaardag de polis middels aangetekend schrijven of e-mail te beëindigen Wij kunnen de verzekering na verlies of schade beëindigen en u kunt dat ook.

Wilt u uw zaken snel en digitaal regelen? Dat is mogelijk via Mijn Harmony. U kunt uw polisblad en persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken. Of u kunt rechtstreeks een claim indienen.Wilt u liever een medewerker spreken? Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 18.00 uur via telefoonnummer 010 – 206 86 86 of via info@harmony.nl.