Wft

Mocht u na het lezen van de onderstaande tekst nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de contactpagina vindt u het telefoonnummer waar wij op te bereiken zijn.

Wie zijn wij?
Harmony is een toonaangevende specialist op het gebied van het verzekeren van producten, met name mobiele telefoons, laptops en tablets. Maar we beheren ook andere productverzekeringen.

Daarvoor heeft Harmony alle tools in handen. Van verkoopondersteuning tot en met de totale claimafhandeling. Harmony bestaat uit Harmony Financial Services B.V., Harmony Service Center B.V. en TOMO Insurance Services B.V. Samen leveren wij onder de naam “Harmony” alle verzekeringscontracten en voeren wij het beheer uit van alle verzekeringen.

 

Naam en adres
Harmony Financial Services B.V.
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

 

Bereikbaarheid
Wij zijn op de volgende manieren te bereiken:

Telefoon: zie contactpagina
E-mail: info@harmony.nl
Harmony Website: www.harmony.nl

 

Telefonische bereikbaarheid:
Harmony is van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 08.30 uur en 18:00 uur.

 

Lidmaatschappen en registraties
Harmony is bij verschillende organisaties aangesloten, zoals;

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • Kamer van Koophandel (KvK)

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financieel adviseurs. Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

Wij zijn bij de AFM geregistreerd onder nummer:

 • Harmony Financial Services B.V. staat geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, vergunningnummer 12004420.
 • Harmony Service Center B.V. en TOMO Insurance Services B.V. staan ingeschreven als aangesloten onderneming bij Harmony Financial Services B.V.

 

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u een klacht heeft en er met ons niet uitkomt, kunt u Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) vragen uw klacht in behandeling te nemen. Wij zijn bij Kifid geregistreerd onder de nummers:

 • Harmony Financial Services B.V. Ons aansluitnummer bij de Kifid is: 300.001913
 • Harmony Service Center B.V. en TOMO Insurance Services B.V. staan ingeschreven als aangesloten onderneming bij Harmony Financial Services B.V.

 

Kamer van Koophandel (KvK)
Wij zijn bij de KvK geregistreerd onder de volgende nummers:

 • Harmony Financial Services B.V. staat geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, KvK-nummer 24316009.
 • Harmony Financial Services B.V. staat geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, KvK-nummer 24326348.
 • TOMO Insurance Services B.V. staat geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, KvK-nummer 55529372.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAVAM)
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar deze schade vergoeden.

 

Onze diensten en dienstverlening
Wij hebben van de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid gekregen om te mogen adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Op dit moment bemiddelen wij enkel actief in de producten van Limestreet Insurance PCC ltd. Basel Fides Insurance Cell. Hieronder leest u hoe wij u van dienst kunnen zijn.

 

Schadeverzekeringen
Harmony is een toonaangevende specialist op het gebied van het verzekeren van verschillende producten en verzorgt alle diensten, zoals samenstelling van het verzekeringsproduct, verkoop- en marketingondersteuning, polisadministratie, premie-incasso en claimafhandeling van schadeverzekeringen. Onze medewerkers stellen daarbij bereikbaarheid, snelheid en klantvriendelijkheid voorop.

 

Privacy
Wij verwerken persoonsgegevens namens de verzekeraars. Wij hebben deze gegevens nodig in het kader van het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst en in het kader van de verdere uitvoering die wij geven aan de verzekeringsovereenkomst (zoals: risico-inspectie, premie-incasso en schadebehandeling). Daarnaast vindt verwerking plaats om te voldoen aan wet- en regelgeving en om gerechtvaardigde belangen van ons en derden (zoals: marketingdoeleinden, bestrijding van verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit, statistische analyses) te kunnen behartigen. Wij kunnen ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verwerken.

Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen kunnen In het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en/of ten behoeve van onze dienstverlening worden verstrekt aan derden (zoals: experts, schadeherstelbedrijven, onderzoeksbureaus, dienstverleners, toezichthouders, politie en justitie).

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is onze privacyverklaring van toepassing. U kunt deze nalezen op: www.harmony.nl/privacyverklaring.

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te laten aanvullen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om in bepaalde gevallen de verwerking te beperken. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens kunt u in bepaalde gevallen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen.

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door ons treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door ons is de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

 

Wat verwachten wij van u?
Wij leveren optimale financiële dienstverlening. Daarvoor vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de juiste informatie die u ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Indien u valse gegevens verstrekt, kunnen wij de polis onmiddellijk beëindigen. We kunnen eisen dat u eventuele al uitbetaalde uitkeringen terugbetaalt. U hebt geen recht op premierestitutie. Daarnaast kunnen wij tot gerechtelijke stappen overgaan.

Wijzigingen doorgeven
Als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

 

Contacten met verzekeraar
Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. Indien u zelf contact wilt met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar en de uitkomsten daarvan.

 

Controleren van toegezonden stukken
Wij vragen u de polissen en overige toegezonden stukken altijd zelf te controleren op juistheid en of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Eventuele onjuistheden en fouten dienen zo spoedig mogelijk aan ons te worden doorgegeven.

 

De premie
De (maand)premie wordt, tenzij anders overeengekomen, door middel van een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd. Indien de premie niet of niet tijdig kan worden geïncasseerd, bestaat er geen recht op schadevergoeding. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig betalen van de premies voor de door uw afgesloten verzekeringen. Harmony is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van te late betaling, onvoldoende betaling en/of het niet betalen van lopende verzekeringen.

 

Incasso Harmony
Bij inschrijving van de verzekering geeft u aan Harmony Financial Services B.V. een doorlopende machtiging af. Na incasso van de maandpremie heeft u vervolgens 56 dagen om het bedrag te storneren. Dit kunt u doen bij uw bankinstelling. Indien de premie niet kan worden geïncasseerd, of indien u het bedrag heeft gestorneerd, bestaat er geen recht op schadevergoeding. In geval van schade wordt het eigen risico d.m.v. een automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

 

Afspraken rondom premiebetaling
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Indien u op grond van de voorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij, op uw verzoek, namens u het contact met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

 

Onze relatie met verzekeraars
Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

 

Hoe worden wij beloond?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Hierbij kunt u denken aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie. De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u de premie heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening.

 

Als u een klacht heeft:
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Wij vinden de service die wij u verlenen uiterst belangrijk. Als u vragen heeft over uw polis kunt u contact opnemen met onze administrateur. Zorg ervoor dat u het polisnummer bij de hand heeft zodat zij uw vraag snel kunnen afhandelen. Indien wij niet aan uw verwachtingen voldoen en u ontevreden bent, horen wij dit graag van u. Om uw vraag zo efficiënt mogelijk af te handelen, adviseren wij u de onderstaande richtlijnen te volgen.

 • Stap 1.    Neem per post of telefonisch contact met ons op: Harmony Service Center B.V., Postbus 21460, 3001 AL Rotterdam, 010 – 206 86 86.
 • Stap 2.    Als u van mening bent dat uw vraag door ons niet naar behoren is afgehandeld, kunt u Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), vragen uw klacht in behandeling te nemen. Harmony Service Center B.V. is aangesloten bij dit onafhankelijke bemiddelingsorgaan als aangesloten onderneming bij Harmony Financial Services B.V. met aansluitnummer 300.001913. Het Kifid is op het volgende adres te bereiken: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Het Kifid beslist over de ontvankelijkheid en de wijze van afhandeling van de klacht.

Wanneer u geen gebruik wil of kan maken van deze klachtenbehandelings-mogelijkheden kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

Beëindiging relatie
U kunt uw polis na de minimale contractduur met inachtneming van de opzegtermijn beëindigen. U dient Harmony Financial Services B.V. daarover te informeren.